Jumat, 20 April 2012

Visi dan Misi serta Maksud dan Tujuan MuhammadiyahVISI DAN MISI MUHAMMADIYAH

MAKSUD DAN TUJUAN MUHAMMADIYAHVISI

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan watak Tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.MISI

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar mempunyai misi :


1. Menegakkan keyakian Tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Alloh SWT
    yang dibawa oleh para Nabi/Rasul sejak Nabi Adam a.s. hingga Nabi
    Muhammad s.a.w.
    
2. Memahami Agama Islam dengan menggunakan akal pikiran sesuai
    dengan jiwa ajaran Islam.

3. Menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an sebagai
    Kitab Alloh terakhir dan Sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia.
  

4. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan
    masyarakat.
   

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. 
( AD Muhammadiyah Bab III Pasal 6 )7 komentar: